OM KLUBBEN / GAVEFONDET


Skaugum Rotaryklubb opprettet i 1987 et eget gavefond. Fondets formål er å tildele gaver etter forslag fra medlemmene eller etter søknad fra eksterne. Fondet har egne vedtekter, som du finner nedenfor. 


VEDTEKTER FOR SKAUGUM ROTARYKLUBB GAVE/STØTTEFOND

1.        Fondet opprettes av alle inntekter fra bingospill. Gaver, eller andre inntektsbringende aktiviteter satt gang av medlemmene i fellesskap tillegges fondskapitalen hvis ikke annet er bestemt. Grunnkapitalen bygges opp (over 10 år) til en størrelse av min. kr. 300.000,-.

 

2.        Av de årlige midler (inkl. renter) som tilføres fondet kan maks. kr. 25.000,- pr. år benyttes til gaver og støtte i.h.t. pkt. 4. Når fondets størrelse er passert kr. 300.000,-, kan hele rentebeløpet benyttes samt også deler av fondskapitalen over kr. 300.000,- hvis det i spesielle tilfelle viser seg formålstjenlig.

 

3.        Forslag til anvendelse kan fremmes begrunnet og skriftlig av et hvert medlem. Forslag (interne) og søknader (eksterne) sendes/behandles av fondsstyret (presidenten, visepresidenten og kasserer) som viderebehandler dette etter pkt. 4.

 

4.        Midlene skal benyttes til støtte av prosjekter/institusjoner/personer som er forenlige med Rotarys formålsparagrafer som:

a. Prosjekter som støttes av Norsk Rotary.

b. Egne prosjekter etter Rotarys prinsipper.

c. Etter søknad fra personer/institusjoner.

Fondsstyret fremlegger forslag til anvendelse på medlems­møte, og forslaget avgjøres på et senere bestemt møte ved simpelt flertall.

 

5.        Fondets midler skal til enhver tid innestå i bank på best mulig rentevilkår og disponeres av den til enhver tid valgte president og visepresident i fellesskap. Banken gis årlig melding om valgresultatet.


6.        Fondet skal være en selvstendig juridisk person underlagt Skaugum Rotary, med eget regnskap.

7.        Fondsstyret sorger for at revidert regnskap fremlegges hvert år (Rotaryår 1/7 - 30/6) senest 30/6.


8.        Vedtektene kan endres med 2/3 flertall. Endringsforslag fremlegges skriftlig for medlemmene minst 14 dager før realitetsbehandling. Avvikling av fondet kan bare besluttes i plenumsmøte med 2/3 flertall med et fremmøte på minst 90 % av registrerte medlemmer. Er avvikling vedtatt bestemmer klubben med simpelt flertall hvordan fondsmidlene skal anvendes. Avstemmingen skal være skriftlig.

 

Anvendelsen skal ligge innenfor Rotarys formålsparagrafer.


Vedtatt 10.03.1987 

 

TRF

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Venskaben i Asker sentrum
Adresse: Askerveien
Postnummer: 1384
Sted: Asker
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

DISTRIKT 2310

Loading RSS...